صحبت های کارلو آنجلوتی قبل از بازی با شالکه
http://futbol.as.com/futbol/imagenes/2014/03/17/champions/1395056617_059352_1395060646_noticia_grande.jpg

صحبت های کارلو آنجلوتی قبل از بازی با شالکه
http://futbol.as.com/futbol/imagenes/2014/03/17/champions/1395056617_059352_1395060646_noticia_grande.jpg