یكشنبه چهار بازیكن رئال مادرید اولین الكلاسیكویشان را در خانه و مقابل هواداران رئال تجربه خواهند كرد :‌كارواخال ، ایسكو ،‌ایارامندی و گرت بیل .

این چهار بازیكن فرصت دارند تا در برنابئو و مقابل هواداران خودی نشان دهند . استادیوم مملو از جمعیت می شود و جوی رویایی در پیش خواهد بود . فیكس شدن بیل و كارواخال قطعی است . ایارا كار را از روی نیمكت دنبال می كند و رسیدن ایسكو هم نامشخص است .