آلوارو آربلوا در ضفحه توئیاترش از قضاوت اوندیانو ماینكو در الكلاسیكو ابراز ناراحتی كرد . وی پس از شكست رئال نوشت ، داستان همیشه همین است ، نه ؟”

این اولین باری نیست كه آربلوا چنین واكنشی نشان می دهد . او سابقه كل كل های توئیتیری دیگر با بارسایی ها مثل پیكه را هم دارد .

رنه راموس ، برادر راموس هم نوشت :”‌كار اوندیانو از شرم گذشته است . مدرك داوری او را باطل كنید ! ” كسی كه این بازی را دیده باشد و شرف داشته باشد ، اشتباهات را می فهمد ، داور شجاع !!”