در دقیقه 28 بازی ، اوندیانو ماینكو می توانست هند پنالتی سسك فابرگاس را اعلام كرد .

این داور هند مشخص ماسكرانو روی دی ماریا را سوت زده بود و كریستیانو كاشته را زد . پیكه پرید اما توپ به دست سسك خورد . كریستیانو اعتقاد به پنالتی داشت .