http://gigpars.com/upload/4gw2_28b7d12cad0311e3b46e0e4c3f548967_8.jpg

رئال برابر وایکانو اگر امتیاز ازدست دهد کارش تمام است.

درون دروازه لوپزاست کسی که با6موقیت گل 6گل خورد.و ایکرکبیر نیمکت نشین اوست.

مارسلو-راموس-په په-کارواخال
دیماریا-مودریچ-ایسکو(ژابی)

موراتا یا رونالدو(احتمال بازی رونالدوکم است)-بنزما-بیل