میخی محکم به نعل اسب کوبیده نشد و باعث شد اسب زمین بخورد؛ زمین خوردن اسب باعث افتادن فرمانده شد؛ بخاطر زمین افتادن فرمانده لشکری شکست خورد و ...؛ حال این داستان گرث بیل است، کسی که بخاطر عوض کردن کفش هایش باعث شد رئال مادرید از سویا شکست بخورد.
http://www.tarafdari.com/sites/default/files/styles/medium/public/contents/user7163/news/thumbnail/1396012410_958325_1396012517_noticia_grande.jpg?itok=ejbiTPdx
به گزارش AS، در زمانی که بیل مشغول عوض کردن کفش هایش بود،  باکا گل دوم سویا را به ثمر رساند. په په سعی کرد جای خالی او را پوشش دهد، اما راکیتیچ با دریبلی فوق العاده او را جا گذاشت و واران در موقعیت دو به یک قرار گرفت.